طنز؛ فواید روزه‌داری
علیرضا لبش در ستون طنز روزنامه قانون نوشت: البته آنچه بر همگان واضح و مبرهن است و بر ما واضح و مبرهن نیست، این است که روزه چیست؟

این مطلب در اخبار گوناگون. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink