جهانگیری: دلار، ۴۲۰۰ تومان شد
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور پس از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت گفت: نرخ ارز برای تمامی فعالیت ها ۴٢٠٠ تومان تعیین ش دو دلار از فردا با حجم بالا تامین می شود.

این مطلب در اخبار گوناگون. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink